skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Conntact klantenwerving, gevestigd te (9801 VA) Zuidhorn, aan de Atlasstraat 17.

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: Conntact klantenwerving, wettelijk vertegenwoordigd door Conny Oldenhuis, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 62955683.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
3. Overeenkomst: de tussen Conntact klantenwerving en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen
1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Conntact klantenwerving ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Conntact klantenwerving en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
5. Conntact klantenwerving staat niet in een gezagsverhouding tot de Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Conntact klantenwerving zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. Offertes van Conntact klantenwerving zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Conntact klantenwerving.
3. Conntact klantenwerving kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Conntact klantenwerving niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien Conntact klantenwerving met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Conntact klantenwerving gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Conntact klantenwerving alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Conntact klantenwerving rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Conntact klantenwerving gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst
1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Conntact klantenwerving, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Conntact klantenwerving aan Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Conntact klantenwerving neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
2. Conntact klantenwerving neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Conntact klantenwerving heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Conntact klantenwerving zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Conntact klantenwerving. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Conntact klantenwerving schriftelijk in gebreke te stellen.
6. Conntact klantenwerving is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Conntact klantenwerving niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Conntact klantenwerving aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Conntact klantenwerving de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Conntact klantenwerving is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Conntact klantenwerving ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Conntact klantenwerving als Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Conntact klantenwerving wordt overschreden.
4. De optie tot verlenging van de overeenkomst dient één (1) maand voor afloop kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Conntact klantenwerving die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Conntact klantenwerving bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien en voor zover Conntact klantenwerving daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Conntact klantenwerving kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Conntact klantenwerving, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Honorarium, kosten, tarieven, prijswijzigingen
1. De honorering van Conntact klantenwerving berust op uurtarieven op basis van werkzame uren, tenzij een andere wijze van honorering is overeengekomen. De geldende tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst.
2. De gehanteerde uurtarieven zijn in Euro’s exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen. De gehanteerde uurtarieven kunnen worden opgevraagd bij Conntact klantenwerving.
3. Reiskosten, administratiekosten, kosten van derden en overige kosten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen komen.
5. Conntact klantenwerving verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden. Op verzoek van Opdrachtgever kan dit overzicht ter inzage beschikbaar gesteld worden. Deze verplichting vervalt indien op basis van een overeengekomen honorarium wordt gewerkt.
6. Conntact klantenwerving is gerechtigd per nieuw kalenderjaar de uurtarieven of het vast overeengekomen honorarium te verhogen. Opdrachtgever wordt hiervan ten minste één (1) maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk in kennis gesteld. Indien Opdrachtgever zich niet in de verhoging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
7. Kosten en facturen van derden, welke volgen uit de uitvoering van de opdracht door Conntact klantenwerving worden onmiddellijk doorbelast aan en voldaan door de Opdrachtgever. Indien de betaling aan derden door Conntact klantenwerving wordt gedaan, dan is Conntact klantenwerving gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen van Opdrachtgever en een toeslag voor administratiekosten te berekenen aan de Opdrachtgever. Prijsminderingen op leveringen van derden worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 10. (Op)levering
1. Opgegeven termijnen door Conntact klantenwerving zijn indicatief en kunnen afwijken door omstandigheden zoals beschreven in Art.16.1, Art. 17.2 en 17.3 en Art. 7.
2. Conntact klantenwerving is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Conntact klantenwerving geleverde zaken blijven eigendom van Conntact klantenwerving totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Conntact klantenwerving.
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 12. Opzegging 
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Conntact klantenwerving vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Conntact klantenwerving zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
4. Bij voortijdige beëindiging door Conntact klantenwerving, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Conntact klantenwerving met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Conntact klantenwerving extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
1. Conntact klantenwerving is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Conntact klantenwerving goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
2. Conntact klantenwerving is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Conntact klantenwerving kan worden gevergd.
3. Indien Conntact klantenwerving overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien Conntact klantenwerving overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Conntact klantenwerving op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Conntact klantenwerving de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Conntact klantenwerving te vergoeden.
6. Conntact klantenwerving kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Conntact klantenwerving de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Conntact klantenwerving gevolg wordt gegeven is Conntact klantenwerving gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.
7. Indien na schriftelijk akkoord van de offerte en nog voor aanvang van de werkzaamheden de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook wordt geannuleerd kan Conntact klantenwerving van de Opdrachtgever een schadevergoeding eisen, afhankelijk van de omvang van de opdracht.
8. Indien na aanvang van de werkzaamheden door Conntact klantenwerving een voortijdige beëindiging van de opdracht gewenst is, dient door elk van de partijen een opzegtermijn van tien (10) dagen in acht te worden genomen middels schriftelijke opzegging.
9. Indien een Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Reeds gemaakte kosten of kosten resulterend uit aangegane verplichtingen in verband met de opdracht worden bij ontbinding of opschorting van de overeenkomst volledig door Opdrachtgever vergoed.

Artikel 14. Facturatie, betalingsvoorwaarden
1. Facturatie van het verschuldigde honorarium en in Art 9.3 en Art. 9.7 genoemde kosten geschiedt maandelijks dan wel bij afronding van de opdracht c.q. beëindiging van de werkzaamheden.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van Conntact klantenwerving.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Conntact klantenwerving kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Conntact klantenwerving kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Conntact klantenwerving verschuldigde.

Artikel 15. Reclames en onderzoek
1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Conntact klantenwerving heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Conntact klantenwerving, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
3. Opdrachtgever dient Conntact klantenwerving in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Conntact klantenwerving ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Conntact klantenwerving gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht 
1. Indien Conntact klantenwerving zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Conntact klantenwerving alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, persoonlijke omstandigheden, onvoorziene en andere buiten het invloedbereik van Conntact klantenwerving liggende omstandigheden.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Conntact klantenwerving niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Conntact klantenwerving is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Conntact klantenwerving is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Voor de uitvoering van de opdracht gaat Conntact klantenwerving uit van juiste en volledige gegevensverstrekking en werkbare beschikbaar gestelde materialen door Opdrachtgever. Conntact klantenwerving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolkomenheden of tekortschietingen in opdracht en materialen als gevolg waarvan de overeengekomen leveringstermijn niet nagekomen kan worden.
3. Conntact klantenwerving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken en tekortkomingen in geleverde diensten van derden, van wie Conntact klantenwerving voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is en die in redelijkheid niet of onvoldoende door Conntact klantenwerving waren te voorzien of te beïnvloeden.
4. Indien Conntact klantenwerving aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Conntact klantenwerving beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van Conntact klantenwerving is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
6. Conntact klantenwerving is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Conntact klantenwerving aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Conntact klantenwerving toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8. Conntact klantenwerving is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Conntact klantenwerving of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 18. Geheimhouding
1. Opdrachtgever en Conntact klantenwerving verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zorgvuldige bewaring van de informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Conntact klantenwerving op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Conntact klantenwerving zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Conntact klantenwerving niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtgever en Conntact klantenwerving zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 19. Intellectueel eigendom
1. Alle door Conntact klantenwerving voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Conntact klantenwerving. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door Conntact klantenwerving ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Conntact klantenwerving verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conntact klantenwerving openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Voor zover geen vertrouwelijke gegevens van de Opdrachtgever zoals genoemd in Art. 18.1 ter kennis van derden worden gebracht kan Conntact klantenwerving de toegenomen kennis bij de uitvoering van de overeenkomst ook voor andere doeleinden gebruiken.

Artikel 20. Vrijwaring derden
1. Opdrachtgever vrijwaart Conntact klantenwerving voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Conntact klantenwerving toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om Conntact klantenwerving zowel in als buiten rechte bij te staan indien Conntact klantenwerving wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Conntact klantenwerving, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Conntact klantenwerving en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21. Vervaltermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Conntact klantenwerving één jaar.

Artikel 22. Contractovername 
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Conntact klantenwerving over te dragen aan derden. Voor zover Conntact klantenwerving al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat voor zover Conntact klantenwerving al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Conntact klantenwerving hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Conntact klantenwerving het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Conntact klantenwerving is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 23. Toepasselijk recht 
1. Op alle Overeenkomsten tussen Conntact klantenwerving en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van Conntact klantenwerving een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Conntact klantenwerving, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Conntact klantenwerving
1 februari 2018